Skip to content Skip to footer
Stránka v rekonštrukcii. Za pochopenie ďakujeme.

O nás

VICOVÁ & ŠUMICHRAST advokátska kancelária vznikla v roku 2016 spojením samostatnej advokátskej praxe advokátky JUDr. Alexandry Šumichrast Vicovej a advokáta Mgr. Igora Šumichrasta. V súčasnosti pôsobí predovšetkým na poli občianskeho, pracovného, správneho a obchodného práva. Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovať svojim klientom vysoko odbornú právnu pomoc a postupovať pri ochrane ich práv a záujmov tak, aby boli klienti čo najviac odbremenení od zvýšenej záťaže počas poskytovania právnych služieb.

JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová

Advokát

JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 získala akademický titul JUDr. V súčasnosti pôsobí ako advokát. Pôsobila ako podpredsedníčka Rozhodovacej rady Slovenskej plaveckej federácie. Má skúsenosti s prednášateľskou činnosťou a prípravou legislatívnych návrhov (návrh zákona o verejných zbierkach, účasť na tvorbe návrhu zákona o športe). Je autorom odborných článkov z oblasti územnej samosprávy a tretieho sektora. Je spoluautorom komentára k zákonu o dobrovoľníctve publikovanom na Centrálnom portále pre neziskový sektor. Podieľala sa tiež na tvorbe Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch z dielne vydavateľstva EUROKÓDEX a bola konzultantom pracovnej skupiny tvorcov zákona č. 440/2015 Z. z. o športe pre oblasť priestupkov.

JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová

Mgr. Igor Šumichrast

advokát

Mgr. Igor Šumichrast je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát a výkonný riaditeľ Učenej právnickej spoločnosti, o. z. Pôsobil ako predseda Rozhodovacej rady Slovenskej plaveckej federácie a člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru. Publikoval viaceré odborné články týkajúce sa právnej úpravy územnej samosprávy, tretieho sektora, dobrovoľníctva a športového práva. Je spoluautorom Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch (EUROKÓDEX), Komentára k zákonu o dobrovoľníctve (Centrálny portál pre neziskový sektor) a Právneho protikorupčného manuálu Transparency International Slovensko. Bol členom pracovnej skupiny tvorcov zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti občianskeho, pracovného, správneho a obchodného práva. V advokácii pôsobí od roku 2011. Advokátske skúšky zložil vo februári 2015.

Mgr. Igor Šumichrast 

Právne služby

súdne konania, spisovanie zmlúv a listín, právne analýzy, právne poradenstvo, sledovanie legislatívy

Občianske právo

 • zastupovanie pred súdom
 • pohľadávky a dlhy
 • náhrada škody
 • zmluvy
 • ochrana osobnosti
 • nehnuteľnosti
 • autorské právo

pracovné právo

 • zastupovanie pred súdom
 • náhrada škody
 • zmluvy a dohody
 • interné dokumenty

správne právo

 • správne konanie
 • priestupky
 • osobitné správne konania

obchodné právo

 • zastupovanie pred súdom
 • pohľadávky a dlhy
 • obchodné spoločnosti
 • zmluvy

špecializácia

 • GDPR (audit, dokumentácia, školenie)
 • športové právo
 • sociálne služby
 • tretí sektor

cenník

Odmenu advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Táto vyhláška ustanovuje spôsob určenia odmeny advokáta, ktorá v prvom rade závisí od dohody advokáta s klientom.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, a to v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Hodinová odmena sa určí počtom hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Paušálna odmena sa môže dohodnúť:
a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
Paušálna odmena je vhodná pre klientov, ktorí majú pravidelnú potrebu poskytovania právnych služieb v určitom stabilnom rozsahu.

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

napíšte nám

Sme tu pre vás