Skip to content Skip to footer

advokát

Mgr. Igor Šumichrast

Mgr. Igor Šumichrast je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát a výkonný riaditeľ Učenej právnickej spoločnosti, o. z. Pôsobil ako predseda Rozhodovacej rady Slovenskej plaveckej federácie a člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru. Publikoval viaceré odborné články týkajúce sa právnej úpravy územnej samosprávy, tretieho sektora, dobrovoľníctva a športového práva. Je spoluautorom Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch (EUROKÓDEX), Komentára k zákonu o dobrovoľníctve (Centrálny portál pre neziskový sektor) a Právneho protikorupčného manuálu Transparency International Slovensko. Bol členom pracovnej skupiny tvorcov zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti občianskeho, pracovného, správneho a obchodného práva. V advokácii pôsobí od roku 2011. Advokátske skúšky zložil vo februári 2015.

Mgr. Igor Šumichrast